2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Βιβλιοθήκη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
(1 – 2 Φεβρουαρίου 2008)

Πρώτη Ανακοίνωση
«Συγκρότηση και συντονισμός του χώρου των βιβλιοθηκών και των αρχείων
τέχνης στην Ελλάδα: αναζήτηση πολιτικής και πρακτικών συνεργασίας»
Η βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ) ανακοινώνει την
διοργάνωση του δεύτερου συνεδρίου βιβλιοθηκών τέχνης, το οποίο θα διεξαχθεί στην
Α.Σ.Κ.Τ, Πειραιώς 256 από 1 έως 2 Φεβρουαρίου του 2008.

Το θέμα του συνεδρίου είχε προταθεί στην πρώτη συνάντηση των βιβλιοθηκών
τέχνης, «Βιβλιοθήκες τέχνης :ο ρόλος και οι ιδιαιτερότητές τους», (Α.Σ.Κ.Τ 18-19
Ιουνίου 1998), ως αναγκαία προοπτική.
Πέρασε αρκετός καιρός από τότε και σε αυτό το διάστημα οι βιβλιοθήκες τέχνης
έγιναν περισσότερες, μεγάλωσαν και εκσυγχρονίστηκαν αρκετά.
Η ίδρυση και λειτουργία νέων σχετικών ακαδημαϊκών τμημάτων και νέων μουσείων
και οι προκλήσεις της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τα προγράμματα ψηφιοποίησης
πολιτιστικών αποθεμάτων, τα οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών
και εθνικών προγραμμάτων (ΕΠΕΑΕΚ, Κοινωνία της Πληροφορίας) αποτελούν τους
κύριους παράγοντες διαμόρφωσης της σημερινής κατάστασης των ελληνικών
βιβλιοθηκών τέχνης.
Οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία, σε συνεργασία ή μεμονωμένα καλούνται
να ανταποκριθούν στο νέο αυτό περιβάλλον και επιπλέον να συμβάλουν στην
περαιτέρω διάδοση και ανάπτυξη των τεχνών.
Το συνέδριο σχεδιάζεται και οργανώνεται προς αυτή την κατεύθυνση και με σκοπό
να δρομολογήσει συγκεκριμένες δράσεις.
Αναλυτικά οι στόχοι του συνεδρίου είναι:
- Η χαρτογράφηση των βιβλιοθηκών, των μουσείων και των αρχείων τέχνης
σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες που περιλαμβάνουν, τον τόπο που
βρίσκονται και το σκοπό που εξυπηρετούν.
- Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των Ελλήνων εκπροσώπων και
των εκπροσώπων άλλων χωρών, που έχουν γνώση και εμπειρία στα σχετικά
θέματα.
- Η διερεύνηση των δυνατοτήτων και των μέσων για την ανάπτυξη και
εδραίωση συνεργασιών μεταξύ βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων τέχνης
της χώρας.
- Η αλληλοενημέρωση σχετικά με τις δημιουργηθείσες ψηφιακές βάσεις
πολιτιστικού περιεχομένου και οι μελλοντικές προοπτικές.
- Η παρουσίαση προτύπων και συστημάτων που ακολουθούνται διεθνώς για
την οργάνωση των συλλογών τέχνης, την συγκρότηση συλλογικών
καταλόγων και την ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των βιβλιοθηκών.
- Η παρουσίαση των τεχνολογικών μέσων τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προβολή και την απομακρυσμένη χρήση των
συλλογών και παράλληλα η παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα
πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών.
Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα και πρόσκληση για συμμετοχή.
Διεύθυνση επικοινωνίας: library@asfa.gr
Το συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος της βιβλιοθήκης,
«Ενίσχυση και εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης της Α.Σ.Κ.Τ», το οποίο
συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά
25% από Εθνικούς Πόρους.

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ